D-Tect® in Israel
 
החוקרים הפרטיים ממשרד חקירות דיטקט מומחים בביצוע חקירות בארץ ובחו"ל בתחומי חקירות שונים כמודיעין עסקי תחרותי והגנתי, חקירות כלכליות ואיתור רכוש ונכסים, חשיפת בגידות בתיקי גירושין, מעקבי עובדים ומניעת פחת, בדיקות פוליגרף ועוד. מנהל המשרד חוקר פרטי בעל ותק של למעלה  מ 25 שנות ניסיון ישמח לעמוד לרשותכם לשיחת ייעוץ והכוונה. פנו אלינו בדיסקרטיות מלאה 050-5501024

משרד חקירות

צרו קשר - Contact Us

חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל''ב - 1972

פרק א' : הוראות כלליות
הגדרות

בחוק זה -

"חוקר פרטי" - מי שעוסק בהשגת ידיעות על הזולת או באיסופן, לצרכי אחרים ודרך שירות לכל, ושלא לצרכי מחקר מדעי, סקר דעת קהל או פרסום ברבים;

"שירותי שמירה" - שירותי שמירה על בטחונו של אדם או על רכוש, לרבות שירותי התקנה והחזקה של מערכות אזעקה ומתקני אבטחה אחרים.

ועדת רישוי

(א) שר המשפטים ימנה ועדת רישוי לפי חוק זה (להלן - הועדה).

(ב) בועדה יהיו שבעה חברים, בהם שופט בית משפט מחוזי והוא יהיה היושב ראש - ועוד ששה חברים, שמהם לפחות שלושה שאינם עובדי המדינה, אחד שהמליץ עליו ראש הממשלה, אחד שהמליץ עליו שר הבטחון ואחד שהמליץ עליו שר המשטרה.

פרק ב' : חוקרים פרטיים
איסור התעסקות

לא יעסוק אדם כחוקר פרטי אלא אם יש בידו רישיון לכך מאת הועדה ובמשרד המיועד לחקירות פרטיות.

כשירות לחקירות פרטיות

(א) לא יינתן לאדם לעסוק כחוקר פרטי אלא אם נתמלאו בו תנאים אלה:

(1) הוא אזרח ישראלי ותושב ישראל;

(2) מלאו לו עשרים ושלוש שנים;

(3) הוא סיים שתים עשרה כיתות במוסד חינוך מוכר, או שלדעת הועדה הוא בעל השכלה שוות ערך לכך;

(4) בתוך שש השנים שקדמו לבקשה הוא התאמן שלוש שנים לפחות, ברציפות או לסירוגין, בעריכת חקירות -

(א) במשרד לחקירות פרטיות בפיקוחו ובהדרכתו הישירים של מנהל המשרד, או

(ב) במקום ובתנאים שהועדה הכירה בהם ושר המשפטים פרסם על כך הודעה ברשומות;

(5) הוא עמד בבחינות בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית, בהתאם לכללים ולתכנית שקבע שר המשפטים;

(6) לדעת הועדה אין מניעה - מטעמים של בטחון הציבור או מטעמים של עברו, תכונותיו או התנהגותו של המבקש - להענקת הרישיון.

(ב) במקרים מיוחדים רשאית הועדה לוותר על התנאי האמור בפסקה (4) לסעיף קטן (א), כולו או מקצתו.

ההליכים במתן רישיון

(א) שמו של מי שמבקש רישיון לפי חוק זה יפורסם בדרך שתיקבע בכללים, ותוך תקופה שנקבעה בהם רשאי כל אדם להגיש לועדה התנגדות למתן רישיון למבקש.

(ב) הועדה בדונה לפי חוק זה תתן הזדמנות למבקש וכן ליועץ המשפטי לממשלה או לבא כוחו לטעון טענותיהם ולהגיש ראיותיהם, ורשאית הועדה, לפי שיקול דעתה, לתת הזדמנות לאנשים אחרים להשמיע דברם.

(ג) הועדה מוסמכת לאסוף ראיות לשם הפעלת סמכותה על פי חוק זה.

חובת נאמנות

חוקר פרטי יפעל כלפי לקוחו בנאמנות ודין היחסים ביניהם כדין היחסים בין שליח לשולחו.

גילוי ידיעות והפסקת חקירה

(א) חוקר פרטי ימסור לפי דרישת היועץ המשפטי לממשלה, לידיו או לידי מי שהסמיך לכך, ידיעות שגילה בדבר ביצוע עבירה.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) לא ימסור חוקר פרטי ידיעות שנמסרו לו מאת לקוחו אגב השירות המקצועי שנתן ללקוחו ושיש בהם כדי להפליל את לקוחו, אלא אם הסכים לקוחו לכך.

(ג) שוכנע היועץ המשפטי לממשלה שהמשך חקירתו של חוקר פרטי עלולה להפריע לחקירת המשטרה בעבירה, רשאי הוא לדרוש מהחוקר הפרטי להפסיק את חקירתו; נסתיימה חקירת המשטרה - יודיע על כך היועץ המשפטי לממשלה לחוקר והוא יהיה רשאי להמשיך בחקירתו.

החוק אמור להוות נר לרגלי כל בלש פרטי משרדי חקירות חברות שמירה וכל חוקר פרטי באשר הוא.

חוקר פרטי יבצע משימות להשגת כל הראיות הנדרשות בתחומי חקירות כלכליות .

בדיטקט חקירות מבצעים את כל סוגי החקירות בארץ ובחו"ל.

 

לדף הבא >>