חוקר פרטי דיטקט חקירות
החוקרים הפרטיים ממשרד חקירות דיטקט מומחים בביצוע חקירות בארץ ובחו”ל בתחומי חקירות שונים | מודיעין עסקי תחרותי והגנתי, חקירות כלכליות ואיתור רכוש ונכסים, חשיפת בגידות בתיקי גירושין, מעקבי עובדים ומניעת פחת, בדיקות פוליגרף ועוד. עם ותק וניסיון מצטבר של למעלה מ 30 שנה, חוקר פרטי ממשרדינו ישמח לעמוד לרשותכם לשיחת ייעוץ והכוונה.  פנו אלינו בדיסקרטיות מלאה 050-5501024
חקירות

חוק החוקרים הפרטיים

 

חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל”ב – 1972

פרק א’ : הוראות כלליות
הגדרות

בחוק זה –

“חוקר פרטי” – מי שעוסק בהשגת ידיעות על הזולת או באיסופן, לצרכי אחרים ודרך שירות לכל, ושלא לצרכי מחקר מדעי, סקר דעת קהל או פרסום ברבים;

“שירותי שמירה” – שירותי שמירה על בטחונו של אדם או על רכוש, לרבות שירותי התקנה והחזקה של מערכות אזעקה ומתקני אבטחה אחרים.

ועדת רישוי

(א) שר המשפטים ימנה ועדת רישוי לפי חוק זה (להלן – הועדה).

(ב) בועדה יהיו שבעה חברים, בהם שופט בית משפט מחוזי והוא יהיה היושב ראש – ועוד ששה חברים, שמהם לפחות שלושה שאינם עובדי המדינה, אחד שהמליץ עליו ראש הממשלה, אחד שהמליץ עליו שר הבטחון ואחד שהמליץ עליו שר המשטרה.

פרק ב’ : חוקרים פרטיים
איסור התעסקות

לא יעסוק אדם כחוקר פרטי אלא אם יש בידו רישיון לכך מאת הועדה ובמשרד המיועד לחקירות פרטיות.

כשירות לחקירות פרטיות

(א) לא יינתן לאדם לעסוק כחוקר פרטי אלא אם נתמלאו בו תנאים אלה:

(1) הוא אזרח ישראלי ותושב ישראל;

(2) מלאו לו עשרים ושלוש שנים;

(3) הוא סיים שתים עשרה כיתות במוסד חינוך מוכר, או שלדעת הועדה הוא בעל השכלה שוות ערך לכך;

(4) בתוך שש השנים שקדמו לבקשה הוא התאמן שלוש שנים לפחות, ברציפות או לסירוגין, בעריכת חקירות –

(א) במשרד לחקירות פרטיות בפיקוחו ובהדרכתו הישירים של מנהל המשרד, או

(ב) במקום ובתנאים שהועדה הכירה בהם ושר המשפטים פרסם על כך הודעה ברשומות;

(5) הוא עמד בבחינות בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית, בהתאם לכללים ולתכנית שקבע שר המשפטים;

(6) לדעת הועדה אין מניעה – מטעמים של בטחון הציבור או מטעמים של עברו, תכונותיו או התנהגותו של המבקש – להענקת הרישיון.

(ב) במקרים מיוחדים רשאית הועדה לוותר על התנאי האמור בפסקה (4) לסעיף קטן (א), כולו או מקצתו.

ההליכים במתן רישיון

(א) שמו של מי שמבקש רישיון לפי חוק זה יפורסם בדרך שתיקבע בכללים, ותוך תקופה שנקבעה בהם רשאי כל אדם להגיש לועדה התנגדות למתן רישיון למבקש.

(ב) הועדה בדונה לפי חוק זה תתן הזדמנות למבקש וכן ליועץ המשפטי לממשלה או לבא כוחו לטעון טענותיהם ולהגיש ראיותיהם, ורשאית הועדה, לפי שיקול דעתה, לתת הזדמנות לאנשים אחרים להשמיע דברם.

(ג) הועדה מוסמכת לאסוף ראיות לשם הפעלת סמכותה על פי חוק זה.

חובת נאמנות

חוקר פרטי יפעל כלפי לקוחו בנאמנות ודין היחסים ביניהם כדין היחסים בין שליח לשולחו.

גילוי ידיעות והפסקת חקירה

(א) חוקר פרטי ימסור לפי דרישת היועץ המשפטי לממשלה, לידיו או לידי מי שהסמיך לכך, ידיעות שגילה בדבר ביצוע עבירה.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) לא ימסור חוקר פרטי ידיעות שנמסרו לו מאת לקוחו אגב השירות המקצועי שנתן ללקוחו ושיש בהם כדי להפליל את לקוחו, אלא אם הסכים לקוחו לכך.

(ג) שוכנע היועץ המשפטי לממשלה שהמשך חקירתו של חוקר פרטי עלולה להפריע לחקירת המשטרה בעבירה, רשאי הוא לדרוש מהחוקר הפרטי להפסיק את חקירתו; נסתיימה חקירת המשטרה – יודיע על כך היועץ המשפטי לממשלה לחוקר והוא יהיה רשאי להמשיך בחקירתו.

חוקר פרטי יבצע משימות להשגת כל הראיות הנדרשות בתחומי חקירות כלכליות .

בדיטקט חקירות מבצעים את כל סוגי החקירות בארץ ובחו”ל.

החוק מהווה נר לרגלי כל בלש פרטי משרדי חקירות חברות שמירה וכל חוקר פרטי באשר הוא.

חוקר פרטי יבצע משימות להשגת ראיות נדרשות בתחומי חקירות כלכליות איתור נכסים וענייני אישות.

בדיטקט חקירות מבצעים את כל סוגי החקירות בארץ ובחו”ל.

פיקוח

חוקר פרטי ימסור, לפי דרישתו של היועץ המשפטי לממשלה, או של מי שהסמיך לכך, כל ידיעה הדרושה לביצוע חוק זה או התקנות לפיו, או לפיקוח על השיטות והאמצעים שבהם הוא נוהג להשתמש בהשגת ידיעות ואיסופן.

פרק ג’ : משרד לחקירות פרטיות
קיום משרד ללא רשיון

לא יקיים אדם משרד לחקירות פרטיות אלא אם יש בידו רשיון לכך מאת הועדה.

כשרות לקיום משרד

לא יינתן רשיון לאדם לקיים משרד לחקירות פרטיות אלא אם נתמלאו בו תנאים אלה:

(1) הוא חוקר פרטי רשוי;

(2) הוא בן עשרים ושמונה שנה ומעלה;

(3) הוא בעל נסיון של חמש שנים כחוקר פרטי.

העסקה בחקירות פרטיות

בעל משרד לחקירות פרטיות לא יעסיק אדם בחקירה אלא אם הוא חוקר פרטי רשוי; אולם רשאי הוא להעסיק בחקירה מתאמן אף שאינו חוקר פרטי רשוי, ובלבד שהמתאמן יפעל בפיקוחו ובהדרכתו הישירים של מנהל המשרד.

פיקוח על מועסקים

בעל משרד לחקירות פרטיות ינקוט אמצעים סבירים כדי להבטיח את התנהגותם הראויה של המועסקים במשרדו.

פרק ד’ : תאגידי חוקרים
תאגידים של חוקרים פרטיים

(א) תאגיד לא יהיה כשיר לפתוח משרד לחקירות פרטיות או סניף של משרד כזה או לנהל חקירות פרטיות, אלא אם בידו רשיון לכך מאת הועדה.

(ב) לא יינתן רשיון לתאגיד אלא אם נתמלאו בו תנאים אלה:

(1) התאגיד רשום בישראל כדין ואין לו כל הגבלה על ערבות חבריו;

(2) כל חבריו ומנהליו הם חוקרים פרטיים, אלא אם אישרה הועדה השתתפותו של מי שאינו חוקר פרטי, בהתאם לכללים שקבעה הועדה;

(3) מטרתו כפי שפורטה בתזכיר ההתאגדות היא עיסוק באלה בלבד: חקירות פרטיות, ארגון שירותי שמירה ופעולות הלואי הדרושות לאלה, ונקבע בתזכיר ההתאגדות כי סעיף 6 לפקודת החברות 2 אינו חל עליו.

איסור השתתפות ברווחים

(א) מי שאינו חבר בתאגיד של חוקרים פרטיים לא יהא זכאי, על אף כל הוראה אחרת בתזכיר החברה ובתקנותיה או בכל מסמך אחר המגדיר תנאי התאגדותו, לכל חלק מרווחי החברה, אלא אם הוא אחד מיורשיו של מי שהיה חבר בתאגיד ושנפטר בעודו חבר התאגיד, וכל עוד לא נרכש חלקו של החבר בתאגיד.

(ב) חלקו של חבר בתאגיד ניתן להעברה למי שכשיר להיות חבר לפי סעיף 13(ב)(2), והוא אם לא נקבע אחרת במסמכי ההתאגדות של התאגיד.

(ג) נפטר חבר או נשלל ממנו רשיונו ולא הועבר חלקו כאמור בסעיף קטן (ב), ירכשוהו חברי התאגיד תוך תקופה שנקבעה; שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יתקין תקנות בדבר הדרכים והמועד לרכישת חלקו של חבר תאגיד שנפטר או שנשלל רשיונו.

אחריות משמעתית של חברי תאגיד

עשה תאגיד של חוקרים פרטיים מעשה אשר אילו עשה אותו חוקר פרטי היו רואים אותו כעבירת משמעת, רואים כל חבר מחבריו כמי שעבר אותה עבירת משמעת אם לא הוכיח אחד משני אלה:

(1) העבירה נעברה שלא בידיעתו ותפקידו לא חייבו לדעת על המעשה;

(2) הוא נקט בכל האמצעים הסבירים כדי למנוע את ביצוע העבירה.

שמירת אחריות

אין בקיומו של התאגיד כדי לגרוע מאחריותם המשמעתית של חבריו.

אחריות בנזיקין

בכפוף להוראת סעיף 13 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] 3 רואים תאגיד של חוקרים פרטיים כאחראי אחריות שלוחית בנזיקין על כל מעשה או מחדל בענין שפעלו בו חבריו כחוקרים פרטיים.

פרק ה’ : ארגון שירותי שמירה
איסור ארגון ללא רשיון

(א) לא יקיים אדם משרד לשירותי שמירה ולא יארגן שירותי שמירה, אלא אם יש בידו רשיון לכך מאת הועדה.

(ב) לא יעסוק אדם כשומר בסוגי שמירה שקבע שר המשפטים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אלא אם יש בידו רשיון לכך מאת הועדה.

סייג למתן רשיון

(א) לא יינתן רשיון לאדם לקיים משרד לשירותי שמירה, לארגן שירותי שמירה או לעסוק כשומר בסוגי שמירה שנקבעו לפי סעיף 18(ב), אם ראתה הועדה שאין לתתו מטעמים של בטחון הציבור או מטעמים של עברו או התנהגותו של המבקש.

(ב) בעל משרד לשירותי שמירה או המארגן שירותים כאמור לא יעסיק שומר שאינו בעל רשיון לפי סעיף 18(ב), אלא אם קיבל אישור מאת המשטרה שאין לה לגבי העסקת אותו אדם התנגדות מהטעמים האמורים בסעיף קטן (א).

איסור חקירה אגב שירותי שמירה

אדם או מוסד המקיימים שירותי שמירה במשרד או מפעל, לא יקבלו על עצמם, במישרין או בעקיפין, לנהל חקירה פרטית הנוגעת לאותו משרד או מפעל, ולא ישתמשו לצורך כל חקירה שהיא במסמכים המצויים באותו משרד או מפעל.

פרק ו’ : שיפוט משמעת
אתיקה מקצועית

(א) שר המשפטים, לאחר התייעצות בועדה, יקבע בתקנות כללים בדבר אתיקה מקצועית של חוקר פרטי.

(ב) שר המשפטים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת רשאי לקבוע בתקנות עיסוקים שבהם לא יעסוק חוקר פרטי בנוסף לעיסוקו כחוקר.

ועדת משמעת

(א) שר המשפטים ימנה שופט שיהיה יושב ראש ועדת משמעת; יושב ראש הועדה ימנה את שאר חבריה אחד אחד מתוך רשימה של חוקרים פרטיים ומתוך רשימה של אנשים שאינם חוקרים פרטיים, שערך אותן שר המשפטים.

(ב) על ועדת המשמעת יחולו סעיפים 8עד 11 לחוק ועדות חקירה, תשכ”ט-1968 4.

מינוי בודק

היועץ המשפטי לממשלה רשאי למנות בודק לבדוק ענין הנוגע להתנהגותו של חוקר פרטי;לבודק כאמור יהיו הסמכויות של קצין משטרה בדרגת מפקח האמורות בסעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) 5, ודין עדות שניתנה בפניו כדין עדות הנמסרת על פי הפקודה האמורה.

קובלנה על חוקר פרטי

קובלנה על חוקר פרטי תוגש לועדת המשמעת מטעם היועץ המשפטי לממשלה או מטעם הועדה, בין מיזמתם ובין על פי תלונת אדם אחר; קובל רשאי למנות אדם – דרך כלל או לענין מסויים – לייצגו ולטעון בשמו בפני ועדת המשמעת.

עונש משמעת

(א) הוגשה קובלנה על חוקר פרטי ומצאה ועדת המשמעת – לאחר שנתנה לו הזדמנות להתגונן – כי הפר הוראה מהוראות חוק זה או כלל מכללי האתיקה המקצועית שנקבעו לפי סעיף 21, או שהוא אשם בהתנהגות אחרת שאינה הולמת את המקצוע, רשאית היא להחליט על אחת מאלה:

(1) להתרות בו;

(2) לנזוף בו;

(3) להתלות את רשיונו לתקופה קצובה שלא תעלה על שלוש שנים;

(4) לשלול ממנו את רשיונו ולפסלו מקבלת רשיון חדש לתקופה קצובה או לצמיתות.

 מידע על חוקר פרטי שבצע חקירות כלכליות

(ב) בנוסף על האמור בסעיף קטן (א) רשאית ועדת המשמעת:

(1) לחייב את החוקר הפרטי בתשלום הוצאות ההליכים; אם שוכנעה שנקט באמצעי הגנה טרדניים או קנטרניים;

(2) לחייב מתלונן בתשלום הוצאות ההליכים למדינה ולחוקר הפרטי או לחייב קובל בתשלום הוצאות ההליכים לחוקר הפרטי בסכום שתקבע, אם החוקר הפרטי זוכה והועדה מצאה שהתלונה הוגשה בקלות ראש או לשם קנטור או ללא יסוד.

דין משמעתי ודין פלילי

(א) דיון משמעתי לפי חוק זה, אין בו כדי לעכב או לבטל דיון בפלילים בשל אותו מעשה או מחדל.

(ב) הואשם חוקר פרטי בשל מעשה או מחדל המשמש עילה גם לדיון בפני ועדת המשמעת לפי חוק זה, רשאית ועדת המשמעת להפסיק את דיוניה עד למתן פסק סופי בפלילים.

התליית רשיון

הוגשה לועדת משמעת קובלנה נגד חוקר פרטי, רשאית היא, אם ראתה שחומרת הענין וטובת הציבור מחייבות זאת, להתלות רשיונו עד לסיום הדיון; לא נסתיים הדיון תוך שלושה חדשים מיום התליית הרשיון – בטלה ההתליה, אלא אם האריכה בית המשפט המחוזי.

פרק ז’ : הוראות שונות

תקפו של רשיון

תקפו של רשיון לפי חוק זה הוא לשנה והוא יחודש מדי שנה עם תשלום האגרה השנתית, אלא אם מצאה הועדה שלא נתקיים עוד במבקש תנאי מהתנאים לקבלת הרשיון.

ערעור

(א) סירוב הועדה לתת או לחדש רשיון לפי חוק זה, וכן החלטה של ועדת משמעת בקובלנה לפי חוק זה, ניתנים לערעור מטעם הנאשם והקובל לפני בית המשפט המחוזי; סדרי הדין בערעור ייקבעו בתקנות.

(ב) החלטת ועדת משמעת המחייבת מתלונן בתשלום הוצאות לפי סעיף 25(ב)(2) ניתנת לערעור מטעם המתלונן לפני בית המשפט.

עבירות

העובר על הוראות סעיפים 13,11 ,9 ,7 ,3(א), 19 ,18(ב) או 20, דינו- מאסר שנה אחת או קנס עשרת אלפים לירות.

הוראות מעבר

מי שביום י”ד בטבת תשל”ב (1 בינואר 1972) עסק כחוקר פרטי או קיים משרד לחקירות פרטיות, וביום פרסום חוק זה ברשומות עדיין עסק בכך – לא יחולו על בקשתו לרשיון התנאים האמורים בסעיפים 4(א)(2)או 2)10), לפי הענין, ורשאית הועדה לוותר לגביו על התנאים האמורים בסעיפים 4(א)(3)עד (5) ו-3)10).

ביצוע ותקנות

שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות בדבר –

(1) אגרות רישוי;

(2) דרכי התמחות;

(3) סדרי הדין של ועדת המשמעת;

(4) תעריף מקסימלי לשכר שירותי שמירה.

תחילה

תחילתו של חוק זה ביום כ’ בתמוז תשל”ב (2 ביולי 2791).

גולדה מאיר                       יעקב ש’ שפירא                   שניאור זלמן שזר
ראש הממשלה                   שר המשפטים                    נשיא המדינה 

 

חוקר פרטי מומלץ של משרד חקירות דיטקט מבצע חקירות בני נוער | חקירות כלכליות לאיתור רכוש ונכסים | מודיעין עסקי|  בדיקת גילוי האזנות סתר ועוד.

כמו כן בחקירות גירושין, אנו מפעילים חוקר פרטי בגידות מנוסה ומקצועי לחשיפת בגידות ולאיסוף ראיות שישמשו בתיק גירושין בבית המשפט.

 חוקר פרטי ייעוץ חינם יעזור לכם להחליט בעניין חקירה המתאימה לכם.פנו למשרד חקירות דיטקט לשיחה דיסקרטית וקבלת מידע ראשוני !

 

דילוג לתוכן