D-Tect® in Israel
 
החוקרים הפרטיים ממשרד חקירות דיטקט מומחים בביצוע חקירות בארץ ובחו"ל בתחומי חקירות שונים כמודיעין עסקי תחרותי והגנתי, חקירות כלכליות ואיתור רכוש ונכסים, חשיפת בגידות בתיקי גירושין, מעקבי עובדים ומניעת פחת, בדיקות פוליגרף ועוד. מנהל המשרד חוקר פרטי בעל ותק של למעלה  מ 25 שנות ניסיון ישמח לעמוד לרשותכם לשיחת ייעוץ והכוונה. פנו אלינו בדיסקרטיות מלאה 050-5501024

משרד חקירות

צרו קשר - Contact Us

חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל''ב - 1972 (דף 2/4)

החוק מהווה נר לרגלי כל בלש פרטי משרדי חקירות חברות שמירה וכל חוקר פרטי באשר הוא.

חוקר פרטי יבצע משימות להשגת ראיות נדרשות בתחומי חקירות כלכליות איתור נכסים וענייני אישות.

בדיטקט חקירות מבצעים את כל סוגי החקירות בארץ ובחו"ל.

פיקוח

חוקר פרטי ימסור, לפי דרישתו של היועץ המשפטי לממשלה, או של מי שהסמיך לכך, כל ידיעה הדרושה לביצוע חוק זה או התקנות לפיו, או לפיקוח על השיטות והאמצעים שבהם הוא נוהג להשתמש בהשגת ידיעות ואיסופן.

פרק ג' : משרד לחקירות פרטיות
קיום משרד ללא רשיון

לא יקיים אדם משרד לחקירות פרטיות אלא אם יש בידו רשיון לכך מאת הועדה.

כשרות לקיום משרד

לא יינתן רשיון לאדם לקיים משרד לחקירות פרטיות אלא אם נתמלאו בו תנאים אלה:

(1) הוא חוקר פרטי רשוי;

(2) הוא בן עשרים ושמונה שנה ומעלה;

(3) הוא בעל נסיון של חמש שנים כחוקר פרטי.

העסקה בחקירות פרטיות

בעל משרד לחקירות פרטיות לא יעסיק אדם בחקירה אלא אם הוא חוקר פרטי רשוי; אולם רשאי הוא להעסיק בחקירה מתאמן אף שאינו חוקר פרטי רשוי, ובלבד שהמתאמן יפעל בפיקוחו ובהדרכתו הישירים של מנהל המשרד.

פיקוח על מועסקים

בעל משרד לחקירות פרטיות ינקוט אמצעים סבירים כדי להבטיח את התנהגותם הראויה של המועסקים במשרדו.

פרק ד' : תאגידי חוקרים
תאגידים של חוקרים פרטיים

(א) תאגיד לא יהיה כשיר לפתוח משרד לחקירות פרטיות או סניף של משרד כזה או לנהל חקירות פרטיות, אלא אם בידו רשיון לכך מאת הועדה.

(ב) לא יינתן רשיון לתאגיד אלא אם נתמלאו בו תנאים אלה:

(1) התאגיד רשום בישראל כדין ואין לו כל הגבלה על ערבות חבריו;

(2) כל חבריו ומנהליו הם חוקרים פרטיים, אלא אם אישרה הועדה השתתפותו של מי שאינו חוקר פרטי, בהתאם לכללים שקבעה הועדה;

(3) מטרתו כפי שפורטה בתזכיר ההתאגדות היא עיסוק באלה בלבד: חקירות פרטיות, ארגון שירותי שמירה ופעולות הלואי הדרושות לאלה, ונקבע בתזכיר ההתאגדות כי סעיף 6 לפקודת החברות 2 אינו חל עליו.

איסור השתתפות ברווחים

(א) מי שאינו חבר בתאגיד של חוקרים פרטיים לא יהא זכאי, על אף כל הוראה אחרת בתזכיר החברה ובתקנותיה או בכל מסמך אחר המגדיר תנאי התאגדותו, לכל חלק מרווחי החברה, אלא אם הוא אחד מיורשיו של מי שהיה חבר בתאגיד ושנפטר בעודו חבר התאגיד, וכל עוד לא נרכש חלקו של החבר בתאגיד.

(ב) חלקו של חבר בתאגיד ניתן להעברה למי שכשיר להיות חבר לפי סעיף 13(ב)(2), והוא אם לא נקבע אחרת במסמכי ההתאגדות של התאגיד.

(ג) נפטר חבר או נשלל ממנו רשיונו ולא הועבר חלקו כאמור בסעיף קטן (ב), ירכשוהו חברי התאגיד תוך תקופה שנקבעה; שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יתקין תקנות בדבר הדרכים והמועד לרכישת חלקו של חבר תאגיד שנפטר או שנשלל רשיונו.

אחריות משמעתית של חברי תאגיד

עשה תאגיד של חוקרים פרטיים מעשה אשר אילו עשה אותו חוקר פרטי היו רואים אותו כעבירת משמעת, רואים כל חבר מחבריו כמי שעבר אותה עבירת משמעת אם לא הוכיח אחד משני אלה:

(1) העבירה נעברה שלא בידיעתו ותפקידו לא חייבו לדעת על המעשה;

(2) הוא נקט בכל האמצעים הסבירים כדי למנוע את ביצוע העבירה.

<< לדף הקודם | לדף הבא >>