D-Tect® in Israel
 
החוקרים הפרטיים ממשרד חקירות דיטקט מומחים בביצוע חקירות בארץ ובחו"ל בתחומי חקירות שונים כמודיעין עסקי תחרותי והגנתי, חקירות כלכליות ואיתור רכוש ונכסים, חשיפת בגידות בתיקי גירושין, מעקבי עובדים ומניעת פחת, בדיקות פוליגרף ועוד. מנהל המשרד חוקר פרטי בעל ותק של למעלה  מ 25 שנות ניסיון ישמח לעמוד לרשותכם לשיחת ייעוץ והכוונה. פנו אלינו בדיסקרטיות מלאה 050-5501024

משרד חקירות

צרו קשר - Contact Us

חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל''ב - 1972 (דף 4/4)

(ב) בנוסף על האמור בסעיף קטן (א) רשאית ועדת המשמעת:

(1) לחייב את החוקר הפרטי בתשלום הוצאות ההליכים; אם שוכנעה שנקט באמצעי הגנה טרדניים או קנטרניים;

(2) לחייב מתלונן בתשלום הוצאות ההליכים למדינה ולחוקר הפרטי או לחייב קובל בתשלום הוצאות ההליכים לחוקר הפרטי בסכום שתקבע, אם החוקר הפרטי זוכה והועדה מצאה שהתלונה הוגשה בקלות ראש או לשם קנטור או ללא יסוד.

דין משמעתי ודין פלילי

(א) דיון משמעתי לפי חוק זה, אין בו כדי לעכב או לבטל דיון בפלילים בשל אותו מעשה או מחדל.

(ב) הואשם חוקר פרטי בשל מעשה או מחדל המשמש עילה גם לדיון בפני ועדת המשמעת לפי חוק זה, רשאית ועדת המשמעת להפסיק את דיוניה עד למתן פסק סופי בפלילים.

התליית רשיון

הוגשה לועדת משמעת קובלנה נגד חוקר פרטי, רשאית היא, אם ראתה שחומרת הענין וטובת הציבור מחייבות זאת, להתלות רשיונו עד לסיום הדיון; לא נסתיים הדיון תוך שלושה חדשים מיום התליית הרשיון - בטלה ההתליה, אלא אם האריכה בית המשפט המחוזי.

פרק ז' : הוראות שונות

תקפו של רשיון

תקפו של רשיון לפי חוק זה הוא לשנה והוא יחודש מדי שנה עם תשלום האגרה השנתית, אלא אם מצאה הועדה שלא נתקיים עוד במבקש תנאי מהתנאים לקבלת הרשיון.

ערעור

(א) סירוב הועדה לתת או לחדש רשיון לפי חוק זה, וכן החלטה של ועדת משמעת בקובלנה לפי חוק זה, ניתנים לערעור מטעם הנאשם והקובל לפני בית המשפט המחוזי; סדרי הדין בערעור ייקבעו בתקנות.

(ב) החלטת ועדת משמעת המחייבת מתלונן בתשלום הוצאות לפי סעיף 25(ב)(2) ניתנת לערעור מטעם המתלונן לפני בית המשפט.

עבירות

העובר על הוראות סעיפים 13,11 ,9 ,7 ,3(א), 19 ,18(ב) או 20, דינו- מאסר שנה אחת או קנס עשרת אלפים לירות.

הוראות מעבר

מי שביום י"ד בטבת תשל"ב (1 בינואר 1972) עסק כחוקר פרטי או קיים משרד לחקירות פרטיות, וביום פרסום חוק זה ברשומות עדיין עסק בכך - לא יחולו על בקשתו לרשיון התנאים האמורים בסעיפים 4(א)(2)או 2)10), לפי הענין, ורשאית הועדה לוותר לגביו על התנאים האמורים בסעיפים 4(א)(3)עד (5) ו-3)10).

ביצוע ותקנות

שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות בדבר -

(1) אגרות רישוי;

(2) דרכי התמחות;

(3) סדרי הדין של ועדת המשמעת;

(4) תעריף מקסימלי לשכר שירותי שמירה.

תחילה

תחילתו של חוק זה ביום כ' בתמוז תשל"ב (2 ביולי 2791).

גולדה מאיר                       יעקב ש' שפירא                   שניאור זלמן שזר
ראש הממשלה                   שר המשפטים                    נשיא המדינה  

<< לדף הקודם