D-Tect® in Israel
 
החוקרים הפרטיים ממשרד חקירות דיטקט מומחים בביצוע חקירות בארץ ובחו"ל בתחומי חקירות שונים כמודיעין עסקי תחרותי והגנתי, חקירות כלכליות ואיתור רכוש ונכסים, חשיפת בגידות בתיקי גירושין, מעקבי עובדים ומניעת פחת, בדיקות פוליגרף ועוד. מנהל המשרד חוקר פרטי בעל ותק של למעלה  מ 25 שנות ניסיון ישמח לעמוד לרשותכם לשיחת ייעוץ והכוונה. פנו אלינו בדיסקרטיות מלאה 050-5501024

משרד חקירות

צרו קשר - Contact Us

חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל''ב - 1972 (דף 3/4)

שמירת אחריות

אין בקיומו של התאגיד כדי לגרוע מאחריותם המשמעתית של חבריו.

אחריות בנזיקין

בכפוף להוראת סעיף 13 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] 3 רואים תאגיד של חוקרים פרטיים כאחראי אחריות שלוחית בנזיקין על כל מעשה או מחדל בענין שפעלו בו חבריו כחוקרים פרטיים.

פרק ה' : ארגון שירותי שמירה
איסור ארגון ללא רשיון

(א) לא יקיים אדם משרד לשירותי שמירה ולא יארגן שירותי שמירה, אלא אם יש בידו רשיון לכך מאת הועדה.

(ב) לא יעסוק אדם כשומר בסוגי שמירה שקבע שר המשפטים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אלא אם יש בידו רשיון לכך מאת הועדה.

סייג למתן רשיון

(א) לא יינתן רשיון לאדם לקיים משרד לשירותי שמירה, לארגן שירותי שמירה או לעסוק כשומר בסוגי שמירה שנקבעו לפי סעיף 18(ב), אם ראתה הועדה שאין לתתו מטעמים של בטחון הציבור או מטעמים של עברו או התנהגותו של המבקש.

(ב) בעל משרד לשירותי שמירה או המארגן שירותים כאמור לא יעסיק שומר שאינו בעל רשיון לפי סעיף 18(ב), אלא אם קיבל אישור מאת המשטרה שאין לה לגבי העסקת אותו אדם התנגדות מהטעמים האמורים בסעיף קטן (א).

איסור חקירה אגב שירותי שמירה

אדם או מוסד המקיימים שירותי שמירה במשרד או מפעל, לא יקבלו על עצמם, במישרין או בעקיפין, לנהל חקירה פרטית הנוגעת לאותו משרד או מפעל, ולא ישתמשו לצורך כל חקירה שהיא במסמכים המצויים באותו משרד או מפעל.

פרק ו' : שיפוט משמעת
אתיקה מקצועית

(א) שר המשפטים, לאחר התייעצות בועדה, יקבע בתקנות כללים בדבר אתיקה מקצועית של חוקר פרטי.

(ב) שר המשפטים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת רשאי לקבוע בתקנות עיסוקים שבהם לא יעסוק חוקר פרטי בנוסף לעיסוקו כחוקר.

ועדת משמעת

(א) שר המשפטים ימנה שופט שיהיה יושב ראש ועדת משמעת; יושב ראש הועדה ימנה את שאר חבריה אחד אחד מתוך רשימה של חוקרים פרטיים ומתוך רשימה של אנשים שאינם חוקרים פרטיים, שערך אותן שר המשפטים.

(ב) על ועדת המשמעת יחולו סעיפים 8עד 11 לחוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1968 4.

מינוי בודק

היועץ המשפטי לממשלה רשאי למנות בודק לבדוק ענין הנוגע להתנהגותו של חוקר פרטי;לבודק כאמור יהיו הסמכויות של קצין משטרה בדרגת מפקח האמורות בסעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) 5, ודין עדות שניתנה בפניו כדין עדות הנמסרת על פי הפקודה האמורה.

קובלנה על חוקר פרטי

קובלנה על חוקר פרטי תוגש לועדת המשמעת מטעם היועץ המשפטי לממשלה או מטעם הועדה, בין מיזמתם ובין על פי תלונת אדם אחר; קובל רשאי למנות אדם - דרך כלל או לענין מסויים - לייצגו ולטעון בשמו בפני ועדת המשמעת.

עונש משמעת

(א) הוגשה קובלנה על חוקר פרטי ומצאה ועדת המשמעת - לאחר שנתנה לו הזדמנות להתגונן - כי הפר הוראה מהוראות חוק זה או כלל מכללי האתיקה המקצועית שנקבעו לפי סעיף 21, או שהוא אשם בהתנהגות אחרת שאינה הולמת את המקצוע, רשאית היא להחליט על אחת מאלה:

(1) להתרות בו;

(2) לנזוף בו;

(3) להתלות את רשיונו לתקופה קצובה שלא תעלה על שלוש שנים;

(4) לשלול ממנו את רשיונו ולפסלו מקבלת רשיון חדש לתקופה קצובה או לצמיתות.

 מידע על חוקר פרטי שבצע חקירות כלכליות

<< לדף הקודם | לדף הבא >>